پذیرش افراد فوق العاده با استعداد تحت برنامه جدید مهاجرتی توسط دولت انگلستاندولت انگلستان تحت بیانیه ای جدید چگونگی عملکرد برنامه جدید مهاجرتی مربوط به پذیرش افراد فوق العاده با استعداد را اعلام نمود.
این برنامه جدید از ماه آوریل 2011 به اجرا گذاشته خواهد شد.
تحت این برنامه جدید سالانه تعداد 1000 ویزا برای اینگونه افراد قابل صدور خواهد بود و این برنامه شامل افرادی خواهد بود که بعنوان پیشگامان بالقوه در زمینه های علمی و هنری شناخته شده باشند.
افرادیکه تحت این برنامه به انگلستان مهاجرت میکنند به داشتن کفیل محلی نیاز نخواهند داشت ولی یک سازمان معتبر میبایست این افراد را تایید نماید.
لیست این سازمانها در آینده ای نزدیک اعلام خواهد شد.
تحت این برنامه به افراد پذیرفته شده 3 سال و 4 ماه ویزای اقامت داده خواهد شد و پس از تمدید این ویزا به 2 سال دیگر، شخص میتواند تابعیت خود را اخذ نماید.

برنامه های مهاجرتی      

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sign-up for Newsletter

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Please Type the code: