افزایش وجوه قابل پرداخت برای دسته یک برنامه های کاربردی انگلستانافزایش وجوه قابل پرداخت برای دسته یک برنامه های کاربردی کارآفرینی و سرمایه گذاری مورد نیاز در انگلستان از تاریخ 14 ژوئن 2012
در تاریخ 15 مارس 2012 طی بیانیه ای، تغییر یک سری از قوانین مهاجرتی در انگلستان از طرف مجلس وزرا اعلام گردید.
از تاریخ 14 ژوئن 2012 وجوه نقدی مربوط به گذاران زندگی و حمایت از افراد خانواده شخص متقاضی در انگلستان افزایش خواهد یافت.
اگر شما خواستار اقدام برای برنامه کارآفرینی و یا سرمایه گذاری در انگلستان پس از تاریخ 14 ژوئن 2012 میباشید، میبایست مطمئن باشید که مبالغ درست را در حساب بانکی خود داشته باشید.

دسته یک – شامل تمامی پرونده های کارآفرینی و سرمایه گذاری – خارج از انگلستان
برای شخص متقاضی قبل از تاریخ 14 ژوئن 2012 2800 پوند
برای شخص متقاضی بعد از تاریخ 14 ژوئن 2012 3100 پوند

دسته یک – شامل تمامی پرونده های کار آفرینی و سرمایه گذاری – داخل انگلستان
برای شخص متقاضی قبل از تاریخ 14 ژوئن 2012 800 پوند
برای شخص متقاضی بعد از تاریخ 14 ژوئن 2012 900 پوند

برای وابستگان دسته یک – شامل تمامی پرونده های کارآفرینی و سرمایه گذاری – داخل انگلستان کمتر از 12 ماه و یا خارج از انگلستان
برای هر نفر وابسته در خانواده قبل از تاریخ 14 ژوئن 2012 1600 پوند
برای هر نفر وابسته در خانواده بعد از تاریخ 14 ژوئن 2012 1800 پوند

برای وابستگان دسته یک – برنامه های دیگر کاربردی
برای هر نفر وابسته در خانواده قبل از تاریخ 14 ژوئن 2012 533 پوند
برای هر نفر وابسته در خانواده بعد از تاریخ 14 ژوئن 2012 600 پوند

برنامه های مهاجرتی      

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sign-up for Newsletter

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Please Type the code: