مهاجرت به انگلستان (از طریق فعالیت اقتصادی)


این سیستم امتیازی در تاریخ 29 فوریه سال 2008 برای اتباع خارجی راه اندازی گردید. چهار زیر مجموعه این رده شامل: Tier 1 (عمومی)، Tire 1(سرمایه گذار)، Tier 1 (راه اندازی کسب و کار) و Tier 1 (کار در حین مطالعه در سطوح عالی) می باشد.Read More

مهاجرت به انگلستان از طریق سرمایه گذاری


به منظور جلب تعداد بیشتر کارآفرینان خارجی و سرمایه گذاران برای کار و زندگی در انگلستان دولت این کشور اقدام به تغییرات قابل توجهی در قوانین کارآفرینی و سرمایه گذاری برای آن دسته از سرمایه گذاران و کارآفرینانی که قصد کمک به اقتصاد انگلستان را دارند نموده است.Read More

اسکان در انگلستان


شما میتوانید برای اخذ ویزای اقامت و زندگی در انگلستان اقدام نمایید در صورتیکه دارای همسر، فرزند و یا سالمندان فامیل وابسته به شما در انگلستان که تابعان و یا دارای اقامت دائمی کشور انگلستان هستند، باشیدSign-up for Newsletter

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Please Type the code: