اسکان در انگلستان


شما میتوانید برای اخذ ویزای اقامت و زندگی در انگلستان اقدام نمایید در صورتیکه دارای همسر، فرزند و یا سالمندان فامیل وابسته به شما در انگلستان که تابعان و یا دارای اقامت دائمی کشور انگلستان هستند، باشید

اگر تحت یکی از شرایط فوق میباشید میتوانید برای اقامت در انگلستان تحت یکی از موارد ذیل اقدام نمایید

زن، شوهر و یا شریک رسمی

زوج مزدوج غیر رسمی

نامزد

فرزند

سالمندان فامیل وابسته به شما

برای اقدام تحت برنامه اسکان در انگلستان لطفا با مشاوران ما تماس بگیرید.

Sign-up for Newsletter

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Please Type the code: