امارات متحده عربی


کشور امارات متحده عربی تشکیل شده از هفت شهر (امارت) میباشد: ابوظبی، دبی، شارجه، ام القوین، فجیره، عجمان و راس الخیمه. چهار پنجم کشور امارات بیابانی میباشد که در مقابل برجها و آسمان خراشهای بلند و درختان نخل، در کنار کوههای حاجر قرار گرفته است.Read More

اقامت در گرجستان


کشور گرجستان متصل کننده اروپای شرقی به آسیای غربی است. از غرب به دریای سیاه، از شمال به روسیه، از جنوب به ترکیه و ارمنستان و اغز جنوبی شرقی به آذربایجان متصل میباشدRead More

چین


طبق قوانین وضع شده در کشور چین، بازرگانان و مدیران خارجی میتوانند اقدام به کار و اخذ اقامت به همراه خانواده هایشان نمایندRead More

دومینیکا


Citizenship program of Commonwealth of Dominica was established in 1993 is based on the Constitution, Section 101 and Citizenship Act...برنامه های مهاجرتی      

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sign-up for Newsletter

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Please Type the code: