منطقه آزاد پوتی


کشور گرجستان متصل کننده اروپای شرقی به آسیای غربی است. از غرب به دریای سیاه، از شمال به روسیه، از جنوب به ترکیه و ارمنستان و اغز جنوبی شرقی به آذربایجان متصل میباشد.Read More

مناطق غیر آزاد


موقعیت استراتژیک اقتصادی کشور گرجستان امری بسیار مهم برای هر سرمایه گذار و بازرگانی تلقی میشود. این کشور همانند پلی ارتباطی ما بین اروپا و آسیا قرار دارد، دسترسی آسان به اروپا، کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای جنوب روسیه از طریق کشور گرجستان به راحتی میسر میشود.برنامه های مهاجرتی      

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sign-up for Newsletter

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Please Type the code: