مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری فدرال


برنامه مذکور از طرف دولت فدرال کانادا برای جذب بازرگانان و خانواده آنان برای مهاجرت به کانادا طراحی شده است. برنامه مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری، بازرگانان و تجار بالقوه (اشخاص واجد الشرایط برای سرمایه گذاری در کانادا) را قادر به اخذ اقامت دائم کانادا از طریق سرمایه گذاری می نماید.Read More

مهاجرت به کانادا از طریق نیروی کار


این برنامه امکان اقدام برای اخذ اقامت دائم کانادا را بدون نیاز به داشتن استخدام کننده و یا کفیل به متقاضیان این برنامه می دهد. دولت کانادا مایل به جذب نیروی کار برای مهاجرت به کانادا از طریق سیستم امتیازی می باشد.Read More

مهاجرت به کبک از طریق سرمایه گذاری


این برنامه در سال 1986 از طرف دولت استانی کبک پایه گذاری گردید. این برنامه مهاجرتی به منظور جذب بازرگانان و خانواده آنان برای ورود و زندگی در کبک طراحی شده است.برنامه های مهاجرتی      

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sign-up for Newsletter

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Please Type the code: